Souhlas se zpracováním osobních údajů

uzavřené v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

Svým podpisem uděluji dobrovolně a svobodně správci, společnosti VIVEA s.r.o., se sídlem Chvalkovická 2359/54, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČ: 019 34 015, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudu v Praze, oddíl C, vložka 213554 (dále jen „VIVEA s.r.o.“ nebo „správce“) souhlas se zpracováním mých následujících osobních údajů, které nám dobrovolně poskytnete, například: jméno, příjmení, mailová adresa, telefon, adresa apod (dále jen „rozsah poskytnutých údajů“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), a ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR), (dále jen „Nařízení“).

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány správcem za účelem realizace závazků publikace textu, zkvalitnění péče o klienta, plnění marketingových činností, zařazení do databáze klientů, účasti ve věrnostním programu zákazníků, účasti na marketingových a společenských akcích, nabízení obchodu nebo služeb společnosti, zasílání obchodních sdělení, a to poštou, e-mailem, sms či jinou formou elektronické komunikace (dále jen „účel poskytnutých údajů“).

Souhlasím s tím, aby správce zpracovával mé osobní údaje za účelem a v rozsahu zde uvedeném po dobu od udělení tohoto souhlasu do písemného odvolání tohoto souhlasu, příp. do uplynutí deseti let od ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu mezi mnou a správcem.

Beru na vědomí, že:

mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, mám právo vznést námitku proti zpracování, mám právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu sídla VIVEA s.r.o. nebo zasláním odhlašovacího e-mailu na adresu info@podporujcesko.cz

mám právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s konkrétní formou přímého marketingu, a to kterýmkoli ze způsobů uvedených v předchozím bodě, společnost VIVEA s.r.o. osobní údaje zlikviduje také, jakmile pomine účel, pro který byly mé osobní údaje zpracovány, mám právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podání stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, nemám povinnost osobní údaje společnosti VIVEA s.r.o. poskytnout, přičemž pokud tak neučiním, nebude to pro mne mít žádné právní následky, pokud právní předpis nestanoví jinak.

POUČENÍ:

Společnost VIVEA s.r.o. jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsem je jako klient poskytl(a) v souvislosti se žádostí o smluvní či jiný právní závazek nebo v souvislosti s jakýmkoli smluvním či jiným právním závazkem uzavřeným mezi mnou a správcem, anebo v rozsahu, v jakém osobní údaje správce shromáždil v souladu s platnými právními předpisy jinak. Takto shromážděné osobní údaje správce zpracovává za následujícími účely: účely obsažené v rámci souhlasu klienta, jednání o smluvním závazku, plnění smlouvy, ochrana životně důležitých zájmů klienta, plnění právních povinností, plnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu ochrana práv a oprávněných zájmů správce či třetí strany.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být společností VIVEA s.r.o. předávány k dalšímu zpracování pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dále v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy. Beru na vědomí, že ostatní zpracovatelé/příjemci již nepodléhají dalšímu souhlasu. Pokud budou mé osobní údaje poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, lze toto provést pouze za plného dodržování GDPR  zajištěného vzájemnými smlouvami.

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce nebo zpracovatele/příjemce. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem, Nařízením nebo zvláštními právními předpisy.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem poskytl(a) pravdivé a správné údaje, a že jsem se dostatečně seznámil(a) se zněním svého souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytovaného společnosti VIVEA s.r.o., který považuji za srozumitelný a jasný.

Podmínky používání internetových stránek

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.podporujcesko.cz je společnost VIVEA s.r.o., se sídlem Chvalkovická 2359/54, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČ: 019 34 015, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudu v Praze, oddíl C, vložka 213554 (dále jen „Provozovatel”), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.podporujcesko.cz (dále jen „Podmínky“). Internetové stránky www.podporujcesko.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.podporujcesko.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.podporujcesko.cz nebo je jinak zneužívat,
 • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
 • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
 • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
 • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.podporujcesko.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Fotografie, videa a texty umístěné na stránkách  www.podporujcesko.cz má správce právo upravovat v souladu s účelem jejich zveřejnění, k čemuž mu autor dává jejich zveřejněním souhlas.

Ve zkušebním období do 31.12.2020 jsou veškeré registrace a zveřejněné příspěvky zdarma.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.podporujcesko.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.podporujcesko.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.podporujcesko.cz

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.podporujcesko.cz

Odkazy na tyto webové stránky

Protože odkazy považujeme za užitečné, umožňujeme Vám vytvářet na jiných webových stránkách odkazy na tyto webové stránky. Pokud není výslovně ujednáno jinak, když poskytnete někomu odkaz na tyto webové stránky, musíte dodržet následující podmínky a všechny příslušné zákony:

 • můžete odkazovat na materiály, ale nesmíte žádné materiály kopírovat,
 • nesmíte vytvářet zdání, že provozovatel poskytuje záštitu nebo je spojen s jakýmikoli webovými stránkami, které na tyto webové stránky odkazují, nebo jakýmikoli produkty,  službami či obsahem, který je k dispozici prostřednictvím takové webové stránky,
 • nesmíte vytvářet zkreslenou představu ohledně svého vztahu s provozovatelem,
 • nesmíte prezentovat nepravdivé nebo zavádějící informace o provozovateli či jeho produktech a službách,
 • webové stránky, které na tyto webové stránky odkazují, nesmí obsahovat obsah, který by mohl být považován za urážlivý, kontroverzní nebo proti dobrému vkusu; a
 • webové stránky, které na tyto webové stránky odkazují, smí obsahovat pouze obsah, který je vhodný pro všechny věkové skupiny.

Elektronická komunikace

Když navštěvujete tyto webové stránky nebo zasíláte e-maily provozovateli, provádíte elektronickou komunikaci s provozovatelem. Můžeme Vám odpovědět e-mailem nebo umístěním oznámení na tyto webové stránky. Souhlasíte s tím, že veškerá taková oznámení, prohlášení a další komunikace, kterou Vám provozovatel elektronicky poskytne, uspokojí jakékoli právní požadavky na to, aby tato komunikace proběhla písemně.

Zpracování osobních údajů

Přístup na stránky www.podporujcesko.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu platné právní úpravy, a to ať už se souhlasem uživatele či na základě jiného právního základu. V případě stránek www.podporujcesko.cz jde o soubory cookies a o kontaktní osobní údaje, případně o údaje obsažené v uživatelem zaslaném životopisu, které jsou poskytovány uživatelem při vyplnění kontaktního formuláře. Provozovatel se zavazuje se všemi osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou údaje získávány. Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování, maximálně však po dobu 6 měsíců, pokud nebylo uvedeno jinak.

Práva uživatele související se zpracováním osobních údajů

 • uživatel má právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
 • uživatel má právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
 • uživatel má právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními  předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
 • uživatel má právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • uživatel má právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

Zabezpečení osobních údajů

Zpracování souborů cookies

Co jsou cookies? Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle obvyklých technických standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Stránky www.podporujcesko.cz zpracovávají soubory cookies, a to jak na základě nezbytnosti takového zpracování pro funkčnost stránek a tedy na základě oprávněných zájmů jejich provozovatele, tak na základě souhlasu uživatele, který mohl uživatel udělit při své první návštěvě a může jej kdykoliv přímo na stránkách odvolat. Jde o malé soubory tvořené písmeny a číslicemi, které počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do Vašeho zařízení, tedy počítače, mobilního telefonu nebo třeba tabletu a ukládá na pevném disku Vašeho zařízení. Přestože soubory cookies zpravidla nemohou přímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu, pomáhají nám rozlišit jednotlivé uživatele webových stránek. Díky nim Vám můžeme nabídnout lepší požitek při prohlížení našich webových stránek a neustále zlepšovat své služby. Pomocí cookies si Váš prohlížeč například pamatuje, jestli jste souhlasil(a) s podmínkami využívání našich webových stránek, jakou jazykovou mutaci těchto stránek jste si zvolil(a), či například jakou emailovou adresu jste při Vaší poslední návštěvě na těchto stránkách zadal(a). Každá webová stránka může do Vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení Vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč však (v zájmu ochrany Vašeho soukromí) umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookies, které tyto stránky do Vašeho zařízení samy odeslaly, nikoli k souborům cookies odeslaných jinými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to dělají vždy, když je uživatel navštíví. Mohou tak lépe sledovat on-line provoz.

Soubory cookies třetích stran

V případě Vašeho souhlasu používáme reklamní soubory cookies třetích stran, které nám umožňují pochopit a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookies se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy.

Služba Google Analytics

V případě Vašeho souhlasu využívá tato stránka dále službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá souborů cookies umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně Vaší IP adresy) bude společností Google přenesena a uložena na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat Vaší IP adresu s jakýmikoli jinými

daty, která má k dispozici.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.

18.5.2020